Quy định về trang thiết bị y tế tặng, biếu cho bệnh viện | Mới nhất

Trong ngành y tế, việc tặng và biếu các trang thiết bị y tế cho các bệnh viện có vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đạo đức trong quá trình này, các quy định và hướng dẫn cụ thể đã được thiết lập.

 

1. Quy định mới nhất về việc tặng, biếu trang thiết bị y tế

1.1 Điều kiện và tiêu chí để tặng, biếu trang thiết bị y tế

Điều 48 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT quy định các trường hợp phải có giấy phép nhập khẩu trong đó có trường hợp “Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ mục đích viện trợ, viện trợ nhân đạo; quà tặng, quà biếu cho cơ sở y tế; phục vụ hội chợ, triển lãm, trưng bày hoặc giới thiệu sản phẩm”.

Điều 86 Nghị định 96-2023/NĐ-CP quy định Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh.

1. Điều kiện cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là khám bệnh, chữa bệnh theo đợt):

a) Có giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn hiệu lực tại thời điểm thực hiện;

b) Đáp ứng điều kiện quy định về người nước ngoài vào Việt Nam học tập, lao động theo quy định của pháp luật;

c) Có người phiên dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định này, trừ trường hợp biết tiếng Việt thành thạo;

d) Thuốc, thiết bị y tế sử dụng phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cá nhân, tổ chức đó đề nghị; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài hoặc Việt Nam cấp phép lưu hành; còn thời hạn và sử dụng được;

đ) Được sự đồng ý tiếp nhận của cơ quan, tổ chức, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Việt Nam.

Quy định mới nhất về việc tặng, biếu trang thiết bị y tế

Quy định mới nhất về việc tặng, biếu trang thiết bị y tế

1.2 Quy định về giá trị và loại hình trang thiết bị có thể được tặng, biếu

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định về việc miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng như sau:

 • Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.
 • Đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện là toàn bộ trị giá của quà biếu, quà tặng và không quá 04 lần/năm.
 • Trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp.
 • Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam là thuốc, thiết bị y tế cho người bị bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo quy định tại Phụ lục IV Nghị định này có trị giá hải quan không vượt quá 10.000.000 đồng được miễn thuế không quá 4 lần/năm.

Quy định về giá trị và loại hình trang thiết bị có thể được tặng, biếu

Quy định về giá trị và loại hình trang thiết bị có thể được tặng, biếu 

1.3 Thủ tục và hồ sơ cần thiết để đề xuất việc tặng, biếu trang thiết bị y tế cho bệnh viện

 

Thủ tục

Hồ sơ cần chuẩn bị

Quy trình xử lý thủ tục

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu

 

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu;
 • Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt;
 • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế đó có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu;
 • Đối với trường hợp nhập khẩu là quà tặng, quà biếu cho cơ sở y tế phải có thêm bản sao tài liệu thể hiện nội dung cho tặng, biếu và tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu;

Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế,

Bộ Y tế có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định để cấp phép nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày làm việc

Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Giấy phép nhập khẩu được gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu, cơ quan hải quan.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế chưa hoàn chỉnh thì Bộ Y tế phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế để bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong đó phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Khi nhận được văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhập khẩu tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Bộ Y tế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì Bộ Y tế sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đó để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

d) Sau 30 ngày, kể từ ngày Bộ Y tế có văn bản yêu cầu mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu không bổ sung, sửa đổi hồ sơ thì phải thực hiện lại từ đầu.

Nếu không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi thì Bộ Y tế có trách nhiệm phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản này. Giấy phép nhập khẩu được gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu và cơ quan hải quan.

 

Thủ tục cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh

 • Văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài vào Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh theo đợt của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận;
 • Danh sách người nước ngoài trực tiếp thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dự kiến vào Việt Nam có đóng dấu của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận, trong đó phải có đủ các thông tin sau đây: họ và tên; số hộ chiếu; chức danh chuyên môn; công việc dự kiến thực hiện tại Việt Nam và cam kết về việc chịu trách nhiệm về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của người nước ngoài kèm theo bản sao hợp lệ của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận đối với giấy phép hành nghề của từng người nước ngoài;
 • Danh sách người thực hiện nhiệm vụ phiên dịch cho người nước ngoài vào Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh theo đợt có xác nhận của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận, trong đó phải có đủ các thông tin sau đây: họ và tên; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân; văn bằng chuyên môn và cam kết về việc chịu trách nhiệm về chất lượng phiên dịch kèm theo bản sao hợp lệ của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận đối với văn bằng chuyên môn của từng người phiên dịch;
 • Bảng kê thiết bị y tế có xác nhận của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận (nếu có), trong đó phải có đủ các thông tin sau đây: tên thiết bị, xuất xứ và cam kết thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt.
 • Trường hợp có kết hợp sử dụng thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong nước thì phải gửi kèm theo thỏa thuận cung cấp thiết bị y tế của cơ quan, tổ chức nơi dự kiến thực hiện khám bệnh, chữa bệnh.
 • Trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh theo đợt dự kiến cho, tặng cơ quan, tổ chức của Việt Nam thiết bị y tế đã sử dụng sau khi hoàn thành việc khám bệnh, chữa bệnh theo đợt thì cơ quan, tổ chức của Việt Nam nơi dự kiến tiếp nhận thiết bị y tế phải thực hiện thủ tục tiếp nhận theo quy định của Chính phủ;
 • Bảng kê thuốc (nếu có), trong đó phải có đủ các thông tin sau đây: tên thuốc, hoạt chất, hạn sử dụng, số lưu hành và cam kết thuốc đang được lưu hành hợp pháp tại tối thiểu một quốc gia trên thế giới;
 • Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan, tổ chức của Việt Nam với người nước ngoài hoặc cơ quan, tổ chức nước ngoài về việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo đợt tại Việt Nam.

Thủ tục cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc đồng ý cho phép người nước ngoài vào khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam. Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

Thủ tục miễn thuế

Hồ sơ miễn thuế được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định 18/2021/NĐ-CP như sau:

- Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan;

- Văn bản thỏa thuận biếu tặng trong trường hợp người nhận quà tặng là tổ chức: 01 bản chụp.

Người nhận quà tặng là cá nhân có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là quà biếu, tặng; các thông tin về tên, địa chỉ người tặng, người nhận quà biếu, tặng ở nước ngoài và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai;

- Văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên về việc cho phép tiếp nhận để sử dụng hàng hóa miễn thuế và văn bản chứng minh tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động đối với quà biếu, quà tặng cho cơ quan, tổ chức được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động: 01 bản chính;

- Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc bộ, ngành chủ quản đối với quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện: 01 bản chính.

Xem cụ thể tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Thủ tục xác lập sở hữu toàn dân

 

 • Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản bao gồm cả phương án xử lý tài sản theo quy định: 01 bản chính.
 • Bảng kê chủng loại, số lượng, khối lượng, giá trị, hiện trạng của tài sản: 01 bản chính.
 • Hợp đồng tặng cho tài sản trong trường hợp chuyển giao dưới hình thức tặng cho và theo quy định của pháp luật phải lập thành hợp đồng: 01 bản sao.
 • Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản chuyển giao và hình thức chuyển giao (nếu có): 01 bản sao.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại Khoản 3 Điều này, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 7 Nghị định 29-2018/NĐ-CP ban hành Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo Mẫu số 01-QĐXL tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Trường hợp xác định việc chuyển giao tài sản không phù hợp với quy định của pháp luật thì cơ quan, đơn vị được đề nghị tiếp nhận phải từ chối tiếp nhận; trường hợp không từ chối được thì xử lý theo quy định

 

 

 Thủ tục và hồ sơ cần thiết để đề xuất việc tặng, biếu trang thiết bị y tế cho bệnh viện

 Thủ tục và hồ sơ cần thiết để đề xuất việc tặng, biếu trang thiết bị y tế cho bệnh viện

✍ Xem thêm: Giám định số lượng, tình trạng trang thiết bị y tế | Chứng thư uy tín - Hỗ trợ toàn quốc 

1.4 Các yêu cầu về minh bạch và báo cáo sau khi thực hiện việc tặng, biếu

Khoản 2 điều 118 Nghị định 96-2023/NĐ-CP quy định “2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp nhận các khoản tài trợ, cho biếu, tặng bằng tiền, tài sản, phương tiện và hiện vật từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.”

 

1.5 Miễn đăng ký lưu hành với trang thiết bị y tế nhập khẩu với mục đích biếu tặng

Trang thiết bị y tế khi đưa ra thị trường phải có số lưu hành và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật quy định một số trường hợp đặc biệt được miễn công bố tiêu chuẩn áp dụng và miễn đăng ký lưu hành.

Điều 19 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế quy định:

Trang thiết bị y tế được miễn công bố tiêu chuẩn áp dụng và miễn đăng ký lưu hành

1. Trang thiết bị y tế chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, thử nghiệm, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa trang thiết bị y tế.

2. Trang thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam với mục đích viện trợ hoặc để phục vụ hoạt động hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoặc để sử dụng cho mục đích là quà biếu, cho, tặng.

3. Trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam chỉ với mục đích xuất khẩu hoặc tham gia trưng bày, hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.”

Như vậy, Trang thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam với mục đích là quà biếu, cho, tặng được miễn công bố tiêu chuẩn áp dụng và miễn đăng ký lưu hành theo quy định trên.

1.6 Trường hợp thiết bị y tế được tặng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân

Bộ Y tế đã phối hợp xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 cho phép các cơ sở y tế sử dụng các trang thiết bị y tế được các cá nhân, tổ chức biếu, cho, tặng trong thời gian vừa qua (bao gồm cả các trang thiết bị liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế này được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ y tế cung cấp từ các trang thiết bị y tế này và được sử dụng kinh phí của cơ sở để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế trong quá trình sử dụng.

Vậy, cơ sở khám chữa bệnh cần chú ý tiến hành kiểm định thiết bị y tế trong quá trình sử dụng khi chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân cho trang thiết bị y tế được các cá nhân, tổ chức biếu tặng, cho.

Trường hợp thiết bị y tế được tặng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân

Trường hợp thiết bị y tế được tặng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân

✍ Xem thêm: Phân loại lao động theo điều kiện lao động | 4 Điểm cần lưu ý

2. Lợi ích và ý nghĩa của các quy định mới về tặng, biếu thiết bị y tế.

Bộ Y tế đã phối hợp xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 cho phép các cơ sở y tế sử dụng các trang thiết bị y tế được các cá nhân, tổ chức biếu, cho, tặng trong thời gian vừa qua (bao gồm cả các trang thiết bị liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân nhằm tránh lãng phí các nguồn lực và được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán các dịch vụ kỹ thuật từ các trang thiết bị này.

Các quy định mới cũng giúp tăng cường tính minh bạch và trung thực trong quá trình tặng, biếu trang thiết bị y tế. Việc công khai thông tin về các món quà, nguồn gốc và mục đích sử dụng giúp ngăn chặn sự ảnh hưởng của các hành vi không minh bạch và gian lận.

Việc tặng, biếu trang thiết bị y tế theo các quy định mới có thể tạo ra mối quan hệ hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp y tế và các cơ sở y tế. Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức mà còn mở ra cơ hội cho các dự án và chương trình phát triển y tế trong tương lai vì lợi ích của cộng đồng.

 Lợi ích và ý nghĩa của các quy định mới về tặng, biếu thiết bị y tế.

 Lợi ích và ý nghĩa của các quy định mới về tặng, biếu thiết bị y tế

✍ Xem thêm: Hỗ trợ kiểm xạ phòng X-quang trên toàn quốc | Tư vấn miễn phí - Hồ sơ nhanh gọn

3. Một số lưu ý trước khi đưa vào sử dụng trang thiết bị y tế được tặng, biếu

3.1 Kiểm định trang thiết bị y tế 

Điều 55 Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế quy định:

1. Trang thiết bị y tế thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế công bố phải kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng, định kỳ, sau sửa chữa lớn. Việc kiểm định trang thiết bị y tế là phương tiện đo, thiết bị bức xạ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trang thiết bị y tế là phương tiện đo hoặc thiết bị bức xạ phải thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường và năng lượng nguyên tử.

Điều 63,64,65 Nghị định 98/2021/NĐ-CP cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ sở y tế trong hoạt động bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng, sử dụng và tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật khác theo quy định của nhà sản xuất và phải được kiểm định theo quy định tại Nghị định này để bảo bảo chất lượng.

Vậy, các đơn vị y tế vận hành sử dụng thiết bị y tế được tặng cho biếu cần chú ý thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Quý đơn vị cũng chú ý về các trường hợp được Miễn kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng đối với trang thiết bị y tế tại Điều 57 Nghị định 98/2021/NĐ-CP. Cụ thể, Trang thiết bị y tế được miễn kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Trang thiết bị y tế đã có chứng nhận hợp quy.

2. Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu với mục đích dùng để nghiên cứu khoa học hoặc dùng để đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị y tế.

3. Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để sử dụng cho mục đích chữa bệnh của cá nhân người nhập khẩu hoặc cho mục đích khám chữa bệnh nhân đạo hoặc theo nhu cầu chẩn đoán đặc biệt.

4. Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ hoạt động hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

✍ Xem thêm:Quy định về  Kiểm định thiết bị y tế | Thủ tục và hồ sơ như thế nào? Tìm hiểu ngay

3.2 Công tác An toàn vệ sinh lao động 

Khoản 2 Điều 63 Nghị định 98/2021/NĐ-CP quy định “Đối với các trang thiết bị y tế có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động thì ngoài việc phải tuân thủ các quy định về bảo đảm chất lượng theo quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động”.

Theo đó, các đơn vị y tế cần chú ý đến công tác an toàn vệ sinh lao động như đào tạo an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, kiểm xạ, kiểm định phòng sạch,... để đảm bảo chất lượng cũng tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động. 

Chú ý kiểm định trang thiết bị y tế thường xuyên định kỳ

Chú ý kiểm định trang thiết bị y tế thường xuyên định kỳ

✍ Xem thêm:  Quan trắc môi trường lao động tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh | Trọn gói từ A-Z

Kết luận

Quy định mới nhất về việc tặng, biếu trang thiết bị y tế cho các bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đạo đức trong hành vi kinh doanh. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cơ hội để cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng y tế. Vinacontrol CE hy vọng qua bài viết này, Quý đơn vị đã có cái nhìn tổng quát về các thủ tục khi tiến hành tặng, cho, biếu trang thiết bị y tế và thực hiện hiệu quả công tác vận hành sử dụng những thiết bị này. 

Tin khác

Tiêu chuẩn RMS là gì? Chứng nhận RMS như thế nào?

Tiêu chuẩn RMS là Tiêu chuẩn Mohair Có trách nhiệm (Responsible Mohair...

Chứng nhận ISO 14064 như thế nào? Hướng dẫn từ A-Z

ISO 14064 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu về quản lý khí nhà...

Chứng nhận áo giáp chống đạn | Tìm hiểu quy trình từ A-Z

Chứng nhận áo giáp chống đạn là một quy trình kiểm định độ tin cậy và hiệu...

Kiểm tra thực tế hàng hoá là gì? 7 Nội dung cần chú ý

Kiểm tra thực tế hàng hoá là việc cơ quan hải quan kiểm tra thực trạng của...

Đo kiểm môi trường chỉ tiêu Amiăng tại Doanh nghiệp | Hỗ trợ toàn quốc

Quan trắc, đo kiểm môi trường chỉ tiêu Amiăng là quá trình xác định và đo...

Giám định hàng hoá trước khi xuất hàng PSI | Hỗ trợ toàn quốc

PSI là viết tắt của "Pre-Shipment Inspection", tức là "Giám định Hàng hoá...

Giám định chằng buộc hàng hoá | Tại sao cần giám định Lashing?

Giám định Chằng buộc (lashing) là giám định xem hàng hóa có được chất xếp và...

Kiểm định huyết áp kế điện tử | Kết quả nhanh chóng

Kiểm định huyết áp kế điện tử là quy trình đánh giá và xác minh độ chính xác,...

Kiểm định máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner | An toàn – Uy tín

Kiểm định thiết bị CT là hoạt động kiểm tra kỹ thuật theo một quy trình nhất...

Kiểm định bàn mổ y tế | Chứng chỉ uy tín – Tiết kiệm chi phí

Kiểm định bàn mổ y tế là quá trình chất lượng được thực hiện để đảm bảo rằng...