Kiểm định chống sét

Kiểm định các thiết bị điện

Kiểm định/Hiệu chuẩn thiết bị y tế

Kiểm định theo yêu cầu

Giám định

Giám định

Đánh giá sự phù hợp của máy móc, thiết bị được kiểm tra so với chứng từ nhập...