Kiểm định chống sét

Kiểm định các thiết bị điện

Kiểm định/Hiệu chuẩn thiết bị y tế

Kiểm định/Hiệu chuẩn đo lường

Kiểm định - Hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Kiểm định - Hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Vinacontrol CE cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo lường, hiệu chuẩn thiết...

Giám định

Giám định thiết bị, máy móc

Giám định thiết bị, máy móc

Đánh giá sự phù hợp của máy móc, thiết bị được kiểm tra so với chứng từ nhập...