Hỏi đáp

Tại đây bạn có thể tham khảo các câu trả lời cho những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất.

Lĩnh vực thuật ngữ

Lĩnh vực thuật ngữ cung cấp các kiến thức cơ bản và thông tin chuyên sâu về đối tượng, quy trình, hay khái niệm liên quan đến dịch vụ kiểm định, chứng nhận.

Chi tiết

Lĩnh vực dịch vụ chứng nhận

Những kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực dịch vụ chứng nhận, bao gồm thông tin chuyên sâu về đối tượng, quy trình, hay khái niệm liên quan đến hoạt động chứng nhận

Chi tiết

Lĩnh vực dịch vụ kiểm định

Những kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực dịch vụ kiểm định, bao gồm các thông tin chuyên sâu về đối tượng, quy trình, hay khái niệm liên quan đến hoạt động kiểm định

Chi tiết

Lĩnh vực dịch vụ khác

Những kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực dịch vụ giám định, kiểm tra, quan trắc, thử nghiệm, bao gồm thông tin chuyên sâu về đối tượng, quy trình, hay khái niệm liên quan

Chi tiết