Thẩm định giá máy móc thiết bị | Hướng dẫn thủ tục

Máy móc thiết bị có vai trò đặc biệt thiết yếu và vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất, xây dựng và các lĩnh vực cơ bản khác của đời sống, kinh tế, xã hội. Thẩm định giá máy móc thiết bị được xem là hoạt động cần thiết để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng, mua bán tiến hành hiệu quả và hợp pháp. 

 

1. Thẩm định giá máy móc thiết bị

Thẩm định giá máy móc, thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp. Tại Việt Nam, máy móc thiết bị, hàng hóa dịch vụ là đối tượng tài sản phổ biến trong định giá.

Thẩm định giá máy móc thiết bị là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của máy móc thiết bị theo Bộ Luật Dân sự phù hợp với giá trị thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. 

Thẩm định giá máy móc thiết bị là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của máy móc thiết bị

Thẩm định giá máy móc thiết bị là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của máy móc thiết bị

2. Các mục đích của hoạt động thẩm định giá máy móc

 • Mua sắm mới, cầm cố, thanh lý, chuyển nhượng.
 • Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng, cho thuê tài chính.
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn, liên doanh, liên kết, đầu tư, cổ phần hóa.
 • Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, thành lập/giải thể doanh nghiệp, đầu tư
 • Niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán
 • Phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phiếu ra thị trường
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại
 • Hạch toán kế toán, tính thuế. Tư vấn và lập dự án đầu tư.
 • Khấu hao tài sản cố định, đánh giá lại giá trị tài sản.

✍  Xem thêm: Kiểm định  an toàn chất lượng thiết bị máy móc | Tổ chức kiểm định uy tín

3. Phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị

Việc lựa chọn phương pháp thẩm định giá là một vấn đề quan trọng trong thực hành thẩm định giá máy, thiết bị. Để lựa chọn được phương pháp thẩm định giá phù hợp, phải căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Máy móc thiết bị là tài sản mới hay tài sản đã qua sử dụng
 • Nguồn thông tin liên quan thu thập được cũng như mức độ tin cậy của các thông tin và khả năng sử dụng các tài liệu thông tin trên thị trường vào công việc thẩm định giá
 • Mục đích của công việc thẩm định giá để mua bán, cho thuê, tính thuế, để bảo hiểm hay để đầu tư mới …

Từ đó có thể lựa chọn áp dụng các phương pháp thẩm định khác nhau. Tuy nhiên, đối với tài sản máy móc thiết bị hiện nay, chúng ta thường dùng 2 phương pháp thẩm định giá chính: phương pháp so sánh và phương pháp chi phí.

Áp dụng các phương pháp thẩm định phù hợp với máy móc thiết bị

Áp dụng các phương pháp thẩm định phù hợp với máy móc thiết bị 

4. Hồ sơ thẩm định giá máy móc thiết bị

Đối với tài sản đã qua sử dụng

4.1 Phương tiện vận tải

 • Đăng ký xe
 • Giấy chứng nhận đăng kiểm
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm xe
 • Hợp đồng mua bán (nếu có)
 • Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe bồn
 • Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

4.2 Trạm xăng dầu

 • Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
 • Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

4.3 Dây chuyền máy móc thiết bị

 • Thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy chiếu, nội thất văn phòng…
 • Thiết bị y tế
 • Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.
 • Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ…
 • Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan… và các phương tiện khác.
 • Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá
 • Bản vẽ Thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền
 • Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)
 • Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)
 • Hợp đồng kinh tế mua bán
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Biên bản bàn giao, nghiệm thu
 • Bản vẽ kỹ thuật
 • Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết
 • Catalogue….
 • Đối với tài sản mua sắm mới
 • Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt
 • Catalogue (Nếu có)

 

Thông tin hồ sơ & thủ tục thẩm định giá thiểt bị máy móc

Thông tin hồ sơ & thủ tục thẩm định giá thiểt bị máy móc

✍  Xem thêm: Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu | Thủ tục nhanh gọn

5. Thủ tục thẩm định giá thiết bị 

Vấn đề này anh xem tại khoản 1 Mục II Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 - Quy trình thẩm định giá ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BTC, cụ thể quy trình thẩm định giá thực hiện theo các bước sau

 • Bước 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.
 • Bước 2. Lập kế hoạch thẩm định giá.
 • Bước 3. Khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
 • Bước 4. Phân tích thông tin.
 • Bước 5. Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.
 • Bước 6. Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.

Nội dung Báo cáo kết quả thẩm định giá

Tại tiểu mục 1 Mục II Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 - Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BTC quy định về báo cáo thẩm định giá như sau:

 • Báo cáo kết quả thẩm định giá phải thể hiện thông tin đúng theo thực tế, mang tính mô tả và dựa trên bằng chứng cụ thể để thuyết minh về mức giá của tài sản cần thẩm định giá.
 • Những thông tin này phải được trình bày theo một trình tự khoa học, hợp lý, từ mô tả về tài sản đến những yếu tố tác động tới giá trị của tài sản.
 • Báo cáo phải có các lập luận, phân tích những dữ liệu thu thập trên thị trường hình thành kết quả thẩm định giá. Báo cáo là một phần không thể tách rời của Chứng thư thẩm định giá.

Nội dung chi tiết của Báo cáo có thể thay đổi theo đối tượng thẩm định giá, mục đích, yêu cầu tiến hành thẩm định và theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, một Báo cáo phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá hoặc chi nhánh được phép phát hành chứng thư thẩm định giá, gồm: Tên và địa chỉ của doanh nghiệp, văn phòng giao dịch của doanh nghiệp (nếu có). Tên và địa chỉ của chi nhánh doanh nghiệp phát hành Báo cáo và chứng thư thẩm định giá.

- Các thông tin cơ bản về cuộc thẩm định giá:

+ Thông tin về khách hàng thẩm định giá tài sản, số hợp đồng thẩm định giá và/hoặc văn bản yêu cầu/đề nghị thẩm định giá.

+ Tên tài sản thẩm định giá.

+ Thời điểm thẩm định giá.

+ Mục đích thẩm định giá.

+ Các nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình thẩm định giá và mức độ kiểm tra, thẩm định các nguồn thông tin đó.

+ Căn cứ pháp lý để thẩm định giá: những văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá, các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được áp dụng trong cuộc thẩm định giá, các văn bản quy phạm pháp luật khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc địa phương ban hành liên quan tới cuộc thẩm định giá, các giấy tờ pháp lý liên quan tới tài sản thẩm định giá.

- Thông tin tổng quan về thị trường, các thông tin về thị trường giao dịch của nhóm (loại) tài sản thẩm định giá.

- Thông tin về tài sản thẩm định giá bao gồm: các mô tả chi tiết và phân tích liên quan như tên và chủng loại tài sản, đặc điểm về mặt pháp lý và kinh tế - kỹ thuật của tài sản.

- Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá

- Giả thiết và giả thiết đặc biệt.

- Áp dụng cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá.

- Kết quả thẩm định giá.

- Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá.

- Những điều khoản loại trừ và hạn chế.

- Các phụ lục kèm theo, bao gồm:

- Danh sách tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến cuộc thẩm định giá.

- Tài liệu thể hiện tính pháp lý và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của tài sản thẩm định giá.

- Kết quả khảo sát thực tế của tài sản thẩm định giá.

- Các nội dung khác liên quan đến cuộc thẩm định giá (nếu có).

Ngoài ra, thẩm định viên cần dẫn chiếu nguồn tin đối với tất cả các thông tin, số liệu trong Báo cáo. Mẫu Báo cáo được quy định tại Phụ lục 03 và Phụ lục 04 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 này.

✍  Xem thêm: Chứng nhận hợp quy thiết bị máy móc | Chi phí thấp 

Trên đây là toàn bộ thông tin về hoạt động thẩm định giá máy móc thiết bị và các nội dung liên quan. Hy vọng qua đây, Quý bạn đọc có cái nhìn tổng quan về thẩm định giá máy móc, thiết bị và tiến hành quá trình thẩm định thuận lợi, hiệu quả. Mọi yêu cầu về tư vấn thẩm định giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Vinacontrol CE qua Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn để được chuyên gia hỗ trợ tốt nhất!

Tin khác

Chứng nhận hữu cơ là gì? Quy trình như thế nào

Chứng nhận hữu cơ organic là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp khẳng định...

Giám định hạt điều | Thủ tục nhanh gọn – Tiết kiệm chi phí

Giám định hạt điều là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng của...

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử | Quy trình từ A-Z

Chứng nhận hợp quy vật thiết bị điện, điện tử là hoạt động đánh giá, chứng...

Chứng nhận băng vệ sinh, tã bỉm | Tư vấn từ A-Z

Chứng nhận tã bỉm, băng vệ sinh là việc đánh giá quy trình sản xuất, lấy mẫu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thí nghiệm kính xây dựng | Uy tín – Hiệu quả

Thí nghiệm kính xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình kiểm định...