VBPQ lĩnh vực Thức ăn Chăn nuôi

Thông tư 23 /2012/TT-BNNPTN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 1118
 • 4
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 1086
 • 12
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 766
 • 6
Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

 • Gửi lên: 03/06/2020
 • Xem 1570
 • 32
Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 1059
 • 21
Xem chi tiết Tải về

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11923:2017 ISO/TS 17728:2015 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - KỸ THUẬT LẤY MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 1580
 • 14
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ 05/2019/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG HÓA

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 933
 • 25
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ 05/VBHN-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 1095
 • 10
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Gửi lên: 03/07/2020
 • Xem 535
 • 22
Xem chi tiết Tải về

Đăng nhập/đăng ký để tải tài liệu