VBPQ lĩnh vực Thức ăn Thủy sản

Thông tư 23 /2012/TT-BNNPTN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 1138
 • 4
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Gửi lên: 13/12/2019
 • Xem 1593
 • 124
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ SỐ 03/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

 • Gửi lên: 23/03/2020
 • Xem 1294
 • 51
Xem chi tiết Tải về

Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

 • Gửi lên: 23/03/2020
 • Xem 1823
 • 32
Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

 • Gửi lên: 03/06/2020
 • Xem 1593
 • 32
Xem chi tiết Tải về

Luật Thủy sản số 18/2017/QH14

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 910
 • 10
Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP Quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 904
 • 0
Xem chi tiết Tải về

Nghị định 43/2017/NĐ-CP Nghị định về Nhãn hàng hóa

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 947
 • 2
Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 1079
 • 21
Xem chi tiết Tải về

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4325:2007 Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 1645
 • 3
Xem chi tiết Tải về

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11923:2017 ISO/TS 17728:2015 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - KỸ THUẬT LẤY MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 1639
 • 14
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ 05/2019/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG HÓA

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 954
 • 25
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ 07/2019/TT-BNNPTNT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỨC ĂN THỦY SẢN

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 922
 • 3
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ 25/2018/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ RỦI RO, CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THỦY SẢN SỐNG

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 455
 • 23
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ 26/2018/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIỐNG THỦY SẢN, THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 1015
 • 30
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ 05/VBHN-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

 • Gửi lên: 27/06/2020
 • Xem 1121
 • 10
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Gửi lên: 03/07/2020
 • Xem 535
 • 22
Xem chi tiết Tải về

Đăng nhập/đăng ký để tải tài liệu