Văn bản - Pháp luật

Thông tư 05 /2014/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 1232
 • 9
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 27 /2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 1286
 • 3
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 06 /2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 299
 • 9
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 15/2014/TT-BXD Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng hóa, vật liệu xây dựng

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 878
 • 8
Xem chi tiết Tải về

thông tư 19/2011/TT –BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 1054
 • 4
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 01/2010/TT-BXD Quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 730
 • 10
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ 11/2005/TT-BXD HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 1120
 • 5
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 • Gửi lên: 15/06/2018
 • Xem 1481
 • 68
Xem chi tiết Tải về

Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Gửi lên: 18/02/2019
 • Xem 858
 • 20
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

 • Gửi lên: 28/03/2019
 • Xem 1552
 • 68
Xem chi tiết Tải về

Quyết định 765/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

 • Gửi lên: 06/04/2019
 • Xem 1147
 • 126
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BKHCN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

 • Gửi lên: 03/01/2020
 • Xem 736
 • 11
Xem chi tiết Tải về

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

 • Gửi lên: 15/07/2020
 • Xem 791
 • 32
Xem chi tiết Tải về

Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

 • Gửi lên: 18/08/2020
 • Xem 997
 • 22
Xem chi tiết Tải về

Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 • Gửi lên: 24/08/2020
 • Xem 805
 • 9
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH Danh mục máy móc thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

 • Gửi lên: 20/11/2020
 • Xem 2681
 • 32
Xem chi tiết Tải về

Nghị định 37/2016/NĐ-CP Quy định về Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động

 • Gửi lên: 21/11/2020
 • Xem 1039
 • 24
Xem chi tiết Tải về

Nghị định 39/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 • Gửi lên: 21/11/2020
 • Xem 1158
 • 50
Xem chi tiết Tải về

Nghị định 44/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 • Gửi lên: 21/11/2020
 • Xem 2097
 • 70
Xem chi tiết Tải về

Thông tư số 33/2015/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT CÁC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐIỆN

 • Gửi lên: 21/11/2020
 • Xem 2033
 • 32
Xem chi tiết Tải về

Thông tư số 19/2019/TT-BXD BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 • Gửi lên: 23/11/2020
 • Xem 2865
 • 321
Xem chi tiết Tải về

Đăng nhập/đăng ký để tải tài liệu