Công cụ quản lý có phải là tiêu chuẩn không và có thể được thực hiện chứng nhận như các tiêu chuẩn khác?

Công cụ quản lý không được coi là tiêu chuẩn, về cơ bản không thể đánh giá và chứng nhận như các tiêu chuẩn khác.