Tổ chức chứng nhận sự phù hợp là gì?

Tổ chức chứng nhận sự phù hợp là tổ chức thực hiện việc chứng nhận hợp chuẩn hoặc chứng nhận hợp quy hoặc cả chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy. Tổ chức được tiến hành hoạt động chứng nhận sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định trong luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Công thương ban hành.

Vinacontrol được coi là một tổ chức chứng nhận có thể tiến hành cả hai hoạt động chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy theo quy định của Pháp luật.