Chứng chỉ công nhận - chỉ định - ủy quyền

CHỈ ĐỊNH CHỨNG NHẬN KHĂN GIẤY, GIẤY VỆ SINH THEO QCVN 09:2015/BCT

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 1216
 • 15
Xem chi tiết Tải về

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐIỆN

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 258
 • 27
Xem chi tiết Tải về

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 453
 • 22
Xem chi tiết Tải về

CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 276
 • 12
Xem chi tiết Tải về

CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 1226
 • 7
Xem chi tiết Tải về

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 1085
 • 11
Xem chi tiết Tải về

CHỈ ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 1201
 • 16
Xem chi tiết Tải về

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 678
 • 5
Xem chi tiết Tải về

CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM/CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO QCVN 16:2017/BXD

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 784
 • 16
Xem chi tiết Tải về

CÔNG BỐ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 659
 • 8
Xem chi tiết Tải về

CÔNG NHẬN CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THEO ISO/IEC 17065:2012

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 685
 • 7
Xem chi tiết Tải về

CHỈ ĐỊNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 1053
 • 48
Xem chi tiết Tải về

CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

 • Gửi lên: 06/06/2018
 • Xem 968
 • 3
Xem chi tiết Tải về

Quyết định 832/QĐ-TĐC Về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

 • Gửi lên: 11/06/2018
 • Xem 246
 • 3
Xem chi tiết Tải về

Đăng nhập/đăng ký để tải tài liệu