Vinacontrol CE có thể hướng dẫn lựa chọn tiêu chuẩn liên quan và chứng nhận hợp chuẩn cho các sản phẩm ở lĩnh vực nào?

Với bề dày hơn 60 năm kinh nghiệm cúa một tổ chức đánh giá sự phù hợp hàng đàu Việt Nam, hiện tại Vinacontrol CE có thể hướng dẫn lựa chọn tiêu chuẩn quốc gia/ quốc tế liên quan và đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn ở hầu hết các lĩnh vực.

Ở một số lĩnh vực mới, Vinacontrol CE phối hợp với các đối tác có năng lực hoặc được chỉ định thực hiện để hỗ trợ khách hàng một cách tối đa nhất.