Tần suất thực hiện quan trắc môi trường lao động?

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ ít nhất 1 năm/ lần.