Những khóa đào tạo nhận thức nào thường được tổ chức tại VNCE?

  • Nhận thức và thực hành Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
  • Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
  • Nhận thức Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015
  • Chuyển đổi từ ISO 14001:2004 sang ISO 14001:2015
  • Nhận thức và thực hành An toàn thực phẩm theo HACCP
  • Nhận thức và thực hành An toàn thực phẩm theo ISO 22000.

Để biết nội dung chi tiết, thời gian cũng như chi phí cho từng khóa học, Quý tổ chức/ doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 1800.6083.