Doanh nghiệp cung cấp cho VNCE những thông tin ban đầu nào khi sử dụng dịch vụ thử nghiệm không phá hủy?

Doanh nghiệp cần cung cấp cho VNCE bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật của mẫu kiểm tra, phương pháp kiểm tra đơn vị muốn sử dụng.