Dấu hợp quy là gì?

Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp quy hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gắn cho sản phẩm, hàng hóa được công bố hợp quy sau khi dã đăng kí công bố hợp quy.

(Theo luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật - 2006)