Công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố hợp quy theo quy định trong các quy chuẩn kĩ thuật tương ứng. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng kí bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng kí hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Theo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật - 2006)