Văn bản - Pháp luật

Văn bản - Pháp luật

Thông tư 05 /2014/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 510
 • 9
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 27 /2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 399
 • 3
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 06 /2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 299
 • 9
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 15/2014/TT-BXD Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng hóa, vật liệu xây dựng

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 304
 • 8
Xem chi tiết Tải về

thông tư 19/2011/TT –BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 407
 • 4
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 01/2010/TT-BXD Quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 117
 • 10
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ 11/2005/TT-BXD HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 412
 • 5
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 • Gửi lên: 15/06/2018
 • Xem 736
 • 68
Xem chi tiết Tải về

Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Gửi lên: 18/02/2019
 • Xem 359
 • 20
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

 • Gửi lên: 28/03/2019
 • Xem 431
 • 68
Xem chi tiết Tải về

Quyết định 765/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

 • Gửi lên: 06/04/2019
 • Xem 577
 • 126
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BKHCN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

 • Gửi lên: 03/01/2020
 • Xem 208
 • 11
Xem chi tiết Tải về

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

 • Gửi lên: 15/07/2020
 • Xem 306
 • 32
Xem chi tiết Tải về

Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

 • Gửi lên: 18/08/2020
 • Xem 96
 • 22
Xem chi tiết Tải về

Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 • Gửi lên: 24/08/2020
 • Xem 88
 • 9
Xem chi tiết Tải về

Đăng nhập/đăng ký để tải tài liệu