Văn bản - Pháp luật

Văn bản - Pháp luật

Thông tư 05 /2014/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 405
 • 9
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 27 /2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 308
 • 3
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 06 /2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 299
 • 9
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 23 /2012/TT-BNNPTN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 277
 • 4
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 285
 • 12
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 25
 • 6
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 15/2014/TT-BXD Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng hóa, vật liệu xây dựng

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 304
 • 8
Xem chi tiết Tải về

thông tư 19/2011/TT –BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 308
 • 4
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 01/2010/TT-BXD Quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 18
 • 10
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ 11/2005/TT-BXD HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 • Gửi lên: 08/06/2018
 • Xem 310
 • 5
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 • Gửi lên: 15/06/2018
 • Xem 641
 • 68
Xem chi tiết Tải về

Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Gửi lên: 18/02/2019
 • Xem 264
 • 20
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

 • Gửi lên: 28/03/2019
 • Xem 341
 • 68
Xem chi tiết Tải về

Quyết định 765/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

 • Gửi lên: 06/04/2019
 • Xem 480
 • 126
Xem chi tiết Tải về

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Gửi lên: 13/12/2019
 • Xem 244
 • 124
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BKHCN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

 • Gửi lên: 03/01/2020
 • Xem 110
 • 11
Xem chi tiết Tải về

THÔNG TƯ SỐ 03/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

 • Gửi lên: 23/03/2020
 • Xem 378
 • 51
Xem chi tiết Tải về

Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

 • Gửi lên: 23/03/2020
 • Xem 261
 • 32
Xem chi tiết Tải về

Đăng nhập/đăng ký để tải tài liệu