Tin trong nước

Tin trong nước

Thông tư 61/2011TT-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
Thông tư  19/2011/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp
Thông tư số 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện
Nghị định NDD44/2016/NĐ-CP về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng, chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực
Thông tư số  05/2014/TT-BLĐTBXH về ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động