Tin trong nước

Tin trong nước

Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục công việc nơi làm việc cấm dùng lao động chưa thành niên
Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH thiết bị bảo vệ đường hô hấp Bộ lọc bụi
Thông tư 42/2011/TT-BYT bổ sung bệnh nhiễm độc cadimi nghề nghiệp
Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh Bộ Xây dựng
Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy yêu cầu an toàn lao động
Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động