Tin trong nước

Tin trong nước

Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiét bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học
Thông tư 36/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ
Thông tư 15/2014/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng
Thông tư 61/2011TT-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
Thông tư  19/2011/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp
Thông tư số 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện
Nghị định NDD44/2016/NĐ-CP về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động