Quy trình dịch vụ hợp tác quốc tế chứng nhận FSC FM/CoC/CW

Quy trình chứng nhận

Để được cấp chứng chỉ rừng FSC, tất cả các doanh nghiệp đều cần trải qua quy trình chứng nhận như sau:

quy trình chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế fsc