Năng lực pháp lý của công ty cổ phần chứng nhận và kiểm định chất lượng dịch vụ, sản phẩm Vinacontrol CE

Năng lực pháp lý

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) có đầy đủ các năng lực pháp lý trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định chất lượng và dịch vụ đào tạo của mình, sau đây là các năng lực của Vinacontrol CE:

Là một tổ chức chứng nhận, kiểm định và đào tạo độc lập

Các hoạt động của Vinacontrol CE được thực hiện và tuân thủ đúng với Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Luật Thương mại số 36/2005/QH11,...) và các tiêu chuẩn hoặc thông lệ quốc tế nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng và đảm bảo tính pháp lý cao nhất.

Ngày 07/04/2010

Được Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001/TCVN ISO 9001 theo Quyết định số 382/TĐC-HCHQ.

Ngày 27/12/2011

Được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ Công nhận đủ năng lực thực hiện chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011 theo Quyết định số 1042/QĐ-CNCL.

Ngày 30/7/2012

Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực chứng nhận đối với hệ thống chứng nhận sản phẩm, hàng hóa số 1239/TĐC-HCHQ phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 04/09/2012

Được Cục Chăn nuôi chỉ định Tổ chức chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi theo Quyết định số 253/QĐ-CN-TTPC.

Ngày 28/06/2013

Được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ Công nhận tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm phù hợp theo ISO/TS 22003:2007 theo Quyết định số 182.2013/QĐ-VPCL và tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp theo ISO/IEC Guide 65:1996 theo Quyết định số 181.2013/QĐ-VPCL.

Ngày 16/01/2014

Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ  Chứng nhận đăng ký Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với lĩnh vực hoạt động: Áp kế lò xo (0:700) bar; Đồng hồ đo khí kiểu màng (16:2500) L/h theo Quyết định số 93/TĐC-ĐL.

Ngày 11/09/2014

Được Cục An toàn lao động trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng nhóm 2 và nhóm 3 theo Quyết định số 351/QĐ-ATLĐ.

Ngày 15/09/2014

Được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Công nhận Phòng thí nghiệm Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 theo Quyết định số 333.2014/QĐ-VPCNCL.

Ngày 30/10/2014

Được Cục An toàn lao động trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo Quyết định số 408/QĐ-ATLĐ.

Ngày 06/11/2014

Được Cục Chăn nuôi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chỉ định lại việc thực hiện việc chứng nhận hợp quy cho lĩnh vực thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT và số 81/2009/TT-BNNPTNT theo Quyết định số 429/QĐ-CN-TTPC.

Ngày 12/11/2014

Được Bộ Xây dựng Chỉ định  thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD theo Quyết định số 1356/QĐ-BXD.

Ngày 29/12/2014

Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với một số lĩnh vực hoạt động theo Quyết định số 2424/QĐ-TĐC.

Ngày 29/12/2014

Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Chứng nhận là Cơ quan chịu trách nhiệm, duy trì và sử dụng các Chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo với đặc điểm kỹ thuật đo lường chính theo Quyết định số 2425/QĐ-TĐC.

Ngày 31/12/2014

Được Bộ Xây dựng Công nhận Trung tâm Kiểm định chất lượng Vinacontrol thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol được thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Quyết định số 597/QĐ-BXD.

Ngày 06/03/2015

Được Bộ Xây dựng Chỉ định bổ sung thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD theo Quyết định số 258/QĐ-BXD.

Ngày 23/03/2015

Được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng (Quality Management System - QMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021:2011 theo Quyết định số 125.2015/QĐ-VPCNCL.

Ngày 03/06/2015 

Được Cục An toàn lao động trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại (bổ sung) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo Quyết định số 188/QĐ-ATLĐ.

Ngày 22/12/2015

Được Bộ Xây dựng Công nhận Trung tâm Kiểm định chất lượng Vinacontrol thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol được thựa hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Quyết định số 714/QĐ-BXD.

Ngày 25/12/2015

Được Bộ Xây dựng Chỉ định bổ sung thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD theo Quyết định số 1444/QĐ-BXD.

Ngày 24/02/2016

Được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Công nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021:2011 & ISO/IEC TS 17021-3:2013 theo Quyết định số 79.2016/QĐ-VPCNCL.

Ngày 31/03/2016

Được Cục quản lý môi trường y tế trực thuộc Bộ Y tế Công nhận đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 về việc Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp theo Quyết định số 292/MT-LĐ.

Ngày 12/01/2017

Được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Công nhận có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường (Environment Management System - EMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-2:2012 theo Quyết định số 18.2017/QĐ-VPCNCL và Công nhận Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm (Food Safety Management System - FSMS) phù hợp theo ISO 17021-1:2015 và ISO/TS 22003:2013 theo Quyết định số 19.2017/QĐ-VPCNCL.

Ngày 09/02/2017

Được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Công nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC TS 17021-3:2013 theo Quyết định số 45.2017/QĐ-VPCNCL.

Ngày 14/03/2017

Được Cục An toàn lao động trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Chỉ định chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 22/QĐ-ATLĐ.

Ngày 10/04/2017

Được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Công nhận Hệ thống Chứng nhận sản phẩm (Product Certificcation System) phù hợp theo ISO/IEC 17065:2012 theo Quyết định số 163.2017/QĐ-VPCNCL.

Ngày 28/06/2017

Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng huấn luyện hạng A (nhóm 1, 4, 6) theo Quyết định số 821/QĐ-LĐTBXH.

Ngày 10/07/2017

Được Bộ Công Thương Chỉ định tổ chức thực hiện chứng nhận các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh theo Quyết định số 2601/QĐ-BCT.

Ngày 04/08/2017

Được Cục quản lý môi trường y tế trực thuộc Bộ Y tế Chỉ định tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP theo Quyết định số 815/MT-LĐ.