Năng lực pháp lý dịch vụ quan trắc môi trường lao động

Năng lực pháp lý

Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Bộ Y tế Cục Quản lý Môi trường Y tế quyết định chỉ định Công ty Chứng nhận và Kiểm định Vincontrol CE (vnce) được phép đo, kiểm tra môi trường lao động hay còn gọi là quan trắc môi trường.

Năng lực đo kiểm quan trắc môi trường lao động