Năng lực kiểm điịnh kỹ thuật an toàn thiết bị điện

Năng lực kiểm định

Công ty Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol CE (VNCE) được chỉ định thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định số 3509/GCNHĐKĐ-BCT của Bộ Công thương cấp.

Năng lực kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị điện