Năng lực kiểm định kỹ thuật an toàn chống sét

Năng lực kiểm định

Công ty Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) có năng lực kiểm định hệ thống chống sét theo Quyết định số 597/QĐ-BXD.

năng lực kiểm định hệ thống chống sét