Năng lực chứng nhận iso 9001

Năng lực chứng nhận

Theo quyết định số 45.2017/QĐ-VPCNCL của Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận tổ chức chứng nhận Công ty CP chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol CE có hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC TS 17021-3:2013.

Năng lực dịch vụ chứng nhận iso 9001