Năng lực chứng nhận ISO 14001 - chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 - Vinacontrol CE

Năng lực chứng nhận

Theo Quyết định số 18:2017/QĐ-VPCNCL của Bộ Khoa học và Công nghệ Công nhận tổ chức chứng nhận Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vincontrol (Vinacontrol CE) có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường (Environment Management System - EMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-2:2012, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2012, TCVN ISO 14001:2015.

Năng lực dịch vụ chứng nhận iso 14001