Năng lực chứng nhận tiêu chuẩn HACCP của Vinacontrol CE

Năng lực chứng nhận

Theo Quyết định số 19.2017/QĐ-VPCNCL của Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận tổ chức chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm (Food Safety Management System - FSMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/TS 22003:2013, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN 5603:2008 (HACCP).

Năng lực chứng nhận dịch vụ tiêu chuẩn TCVN HACCP