Lĩnh vực tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Lĩnh vực thuật ngữ

Câu hỏi: Tiêu chuẩn là gì?

Trả lời:

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại,...

Chi tiết

Câu hỏi: Quy chuẩn là gì?

Trả lời:

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản...

Chi tiết

Câu hỏi: Chứng nhận hợp chuẩn là gì?

Trả lời:

Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù...

Chi tiết

Câu hỏi: Chứng nhận hợp quy là gì?

Trả lời:

Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật...

Chi tiết

Câu hỏi: Công bố hợp chuẩn là gì?

Trả lời:

Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện trong đó tổ chức, cá...

Chi tiết

Câu hỏi: Công bố hợp quy là gì?

Trả lời:

Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Tổ chức, cá nhân sản xuất,...

Chi tiết

Câu hỏi: Dấu hợp chuẩn là gì?

Trả lời:

Dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp cấp cho đối tượng...

Chi tiết

Câu hỏi: Dấu hợp quy là gì?

Trả lời:

Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng...

Chi tiết

Câu hỏi: Tổ chức chứng nhận sự phù hợp là gì?

Trả lời:

Tổ chức chứng nhận sự phù hợp là tổ chức thực hiện việc chứng...

Chi tiết

Câu hỏi: Tổ chức đánh giá sự phù hợp là gì?

Trả lời:

Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức tiến hành hoạt động thử...

Chi tiết

Câu hỏi: Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là gì?

Trả lời:

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây...

Chi tiết

Câu hỏi: Kiểm định là gì?

Trả lời:

Kiểm định là hoạt động kĩ thuật theo một quy trình nhất định nhằm...

Chi tiết

Câu hỏi: Giám định là gì?

Trả lời:

Giám định là xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp...

Chi tiết

Câu hỏi: Thử nghiệm là gì?

Trả lời:

Thử nghiệm là thao tác kĩ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc...

Chi tiết

Câu hỏi: Đo lường và hoạt động đo lường là gì?

Trả lời:

Đo lường  là việc xác định, duy trì giá trị đo của đại lượng...

Chi tiết

Câu hỏi: Chuẩn đo lường là gì?

Trả lời:

Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn...

Chi tiết

Câu hỏi: Hiệu chuẩn là gì?

Trả lời:

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá...

Chi tiết