Giới thiệu dịch vụ chứng nhận ISO 45001

Giới thiệu dịch vụ

Mọi thắc mắc hay yêu cầu chứng nhận hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 liên hệ Vinacontrol CE hotline 1800.6083 để được hỗ trợ tốt nhất.

 

Hàng năm trên toàn cầu có hàng triệu người lao động bị thương hoặc thiệt mạng do tại nạn và bệnh tật liên quan đến công việc. Các tổ chức trên thế giới nhận thức được nhu cầu phải cung cấp an toàn sức khỏe nghề nghiệp làm việc an toàn và lành mạnh, giảm khả năng xảy ra tai nạn, đồng thời thể hiện rằng họ đang quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

1. ISO 45001 thay thế cho OHSAS 18001

ISO 45001:2018 là bộ tiêu chuẩn được ban hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2018, và là tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, thay thế cho OHSAS 18001.

Tiêu chuẩn mới này sẽ theo cách tiếp cận của các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001 và nhấn mạnh về sự cam kết quản lý, sư tham gia của nhân viên và kiểm soát rủi ro nghề nghiệp.

Theo đó, các tổ chức hiện được chứng nhận theo OHSAS 18001 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021 sẽ được chuyển sang ISO 45001.

2. Khái quát về ISO 45001:2018

ISO 45001:2018, Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – các yêu cầu cùng hướng dẫn áp dụng, cung cấp một bộ quy trình để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. ISO 45001 được thiết lập để áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trên thế giới, bất kể quy mô, loại hình hoặc tính chất doanh nghiệp nhằm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.

Tổ chức có trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của người lao động và những người khá dưới sự kiểm soát của tổ chức đang thực hiện công việc nhân danh tổ chức. Trách nhiệm này bao gồm việc phát triển và bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần của họ.

Việc áp dụng hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp nhằm giúp tổ chức có thể cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc.

3. Mục đích của hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Mục đích của hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp là đưa ra khuôn khổ quản lý rủi ro. Các kết quả của hệ thống nhằm đưa ra biện pháp ngăn ngừa thương tích và sức khỏe yếu kém trong công việc cho người lao động, cung cấp cho họ nơi làm việc an toàn, lành mạnh.

Ngoài ra, áp dụng ISO 45001 có thể hỗ trợ tổ chức hoàn thành các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác về an toàn và sức khỏe người lao động.

4. Quá trình xây dựng và duy trì ISO 45001 cho tổ chức

Cách tiếp cận hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp được áp dụng trong ISO 45001 được xây dựng theo mô hình PDCA: Hoạch định (Plan) – Thực hiện (Do) – Kiểm tra (Check) – Hành động (Act).

Mô hình này là một quá trình lặp đi lặp lại để đạt được cải tiến thường xuyên:

  • Hoạch định: xác định và đánh giá rủi ro hoặc cơ hội của an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Thiết lập các mục tiêu và quá trình phù hợp với chính sách của tổ chức;
  • Thực hiện: tiến hành các quá trình theo hoạch định;
  • Kiểm tra: theo dõi và đo lường các hoạt động trong quá trình thực hiện dựa trên sự đối chiếu với chính sách và mục tiêu. Báo cáo kết quả thực hiện;
  • Hành động: có hành động cải tiến thường xuyên kết quả hệ thống để đạt được kết quả tốt nhất.

 

Để được hỗ trợ tốt nhất, doanh nghiệp liên hệ Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol:

Hotline: 1800.6083

Email: vnce@vnce.vn

Website: http://vnce.vn/