Dấu dịch vụ hợp tác quốc tế chứng nhận FSC FM/CoC/CW

Dấu chứng nhận

Dấu chứng nhận FSC thể hiện rằng sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu có kiểm soát và được chứng nhận bởi FSC. Bao gồm ba loại: FSC 100%, FSC RECYCLE và FSC MIX.

Dấu chứng nhận FSC 100%

Dấu FSC 100% thể hiện rằng gỗ trong sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ khu rừng được FSC chứng nhận. Theo thống kê cho thấy, hơn 1/3 các sản phẩm được FSC chứng nhận là FSC 100%.

Dấu chứng nhận FSC

Dấu chứng nhận FSC RECYCLE

Dấu FSC Recycle thể hiện rằng gỗ hoặc giấy trong sản phẩm đều có nguồn gốc từ vật liệu đã qua sử dụng (Recycle).

Dấu chứng nhận FSC recycle

Dấu chứng nhận FSC MIX

Dấu FSC Mix thể hiện rằng gỗ trong sản phẩm có nguồn gốc từ vật liệu đã được FSC chứng nhận, vật liệu tái sử dụng hoặc gỗ kiểm soát. Tuy không được FSC chứng nhận, gỗ kiểm soát không thể thuộc một trong các loại sau:

  • Gỗ được khai thác bất hợp pháp;
  • Gỗ được khai thác vi phạm truyền thống và dân quyền;
  • Gỗ được khai thác tỏng các khu rừng nơi mà các sinh vật có giá trị đang bị đe dọa;
  • Gốc được khai thác trong rừng được chuyển thành rừng trồng hoặc rừng không sử dụng;
  • Gỗ được khai thác trong rừng trồng cây biến đổi gen.

Dấu chứng nhận FSC MIX