Chất lượng dịch vụ chứng nhận, kiểm định và đào tạo của công ty Vinacontrol CE

Chính sách chất lượng

Sứ mệnh mang đến thành công cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông là tiền đề để VINACONTROL CE kiên định với các giá trị:

CÔNG BẰNG – TRÁCH NHIỆM

 CHUYÊN NGHIỆP – KHÁCH QUAN

TỰ CHỦ – SÁNG TẠO

Để hiện thực hóa các giá trị này, VINACONTROL CE ® cam kết:

  1. Phát huy thương hiệu, năng lực 60 năm phát triển của VINACONTROL và nỗ lực phát triển thương hiệu VINACONTROL CE ® mạnh về chứng nhận, kiểm định, thử nghiệm, quan trắc môi trường, kiểm tra hàng nhập khẩu, hiệu chuẩn và đào tạo;
  2. Tạo một nền tảng văn hóa tích cực, trách nhiệm, sáng tạo – áp dụng khoa học công nghệ mới, đổi mới và cải tiến liên tục để sử dụng và tái đầu tư nguồn lực nhằm xây dựng năng lực được thừa nhận quốc gia và một phần quốc tế;
  3. Liên tục nâng cao năng lực nhân sự, bao gồm chuyên gia, kiểm định viên, kỹ thuật viên, chăm sóc khách hàng và đội ngũ hỗ trợ;
  4. Tạo lập và phát triển các mối quan hệ tương hỗ với các đối tác trong và ngoài nước và với đội ngũ chuyên gia cộng tác viên;
  5. Tuân thủ luật định và chế định liên quan;
  6. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tính công bằng và những xung đột tiềm ẩn về lợi ích khi thực hiện các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý và sản phẩm, từ đó đảm bảo rằng tất cả các hoạt động chứng nhận được thực hiện một cách độc lập, công bằng và không xung đột lợi ích;
  7. Xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục các hệ thống quản lý năng lực đánh giá sự phù hợp theo ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO/TS 22003 và ISO/IEC 17025.
  GIÁM ĐỐC
Đỗ Thịnh Thắng